Privacy

MINI-EUROPE N.V. respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (gebaseerd op de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

 

De persoonsgegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt via deze website, worden geregistreerd in de bestanden van Mini-Europe N.V. en worden bijgehouden op het adres van Mini-Europe Voetballaan 1 B-1020 Brussel. Aangezien de gegevens door uzelf worden meegedeeld, draagt Mini-Europe N.V. geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan en wijst Mini-Europe N.V. terzake elke aansprakelijkheid af.

 

U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving op de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. Daartoe richt u een schriftelijk verzoek met bewijs van uw identiteit aan Mini-Europe N.V., Voteballlaan 1 B-1020 Brussel.

 

De gebruikersgegevens worden aangewend om u de gevraagde diensten of informatie snel en efficiënt te kunnen leveren. Behoudens uw tegenbericht bij het verstrekken van de persoonsgegevens, kunnen de gebruikersgegevens worden aangewend voor prospectie-activiteiten. Indien u niet langer wenst dat u gegevens worden aangewend, wij u dit schriftelijk mee te delen aan Mini-Europe N.V., Voetballaan 1 B-1020 Brussel.

 

Gebruik van cookies

 

Deze website maakt voorts gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Google Analytics maakt zelf gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website van Mini-Europe gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van Mini-Europe (met inbegrip van uw IP-adres, tijdstip waarop u de site bezoekt, het type browser dat u hanteert, de pagina’s die u raadpleegt en de bestanden die u downloadt) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Mini-Europe. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van de website van Mini-Europe geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Via de browserinstellingen op uw computer kan u echter reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

cookies